Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WWW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie.

Data publikacji strony internetowej: 2006-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-19.

Strona internetowa WWW jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status wynika z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • część załączonych plików (DOC, PDF, itp.) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada tekstu alternatywnego,
 • brak poprawnej struktury nagłówkowej w niektórych artykułach i/lub niewłaściwa hierarchia elementów HTML w niektórych przypadkach
 • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących

Powody wyłączeń:

 • materiały i zasoby opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 895123286, przez formularz kontaktowy na stronie zespołu (https://zspgietrzwald.pl/kontakt/) lub adres poczty elektronicznej (zspgietrzwald-sekretariat@o2.pl). Osobą kontaktową jest dyrektor Leszek Orciuch. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o aplikacjach mobilnych udostępnianych przez podmiot publiczny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek ZS-P Gietrzwałd znajduje się w centrum wsi Gietrzwałd. W pobliżu budynku znajdują się parkingi, z których komunikacja na poziom parteru możliwa jest z pominięciem barier architektonicznych (schodów).
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia:
 3. Główne od strony dziedzińca szkoły po schodach,
 4. Ewakuacyjne od strony boiska szkolnego bez barier na poziom parteru,
 5. Boczne od strony parkingu przy sali gimnastycznej po schodach.
 6. Komunikacja na poziomie parteru odbywa się bez barier. Komunikacja na wyższe kondygnacje (I i II piętro) odbywa się po schodach.
 7. Na korytarzach całego budynku, przy ścianach, rozstawione są ławeczki pozwalające na odpoczynek.
 8. Istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych po zgłoszeniu takiej potrzeby woźnemu szkolnemu przy wejściu do szkoły na parterze budynku.
0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu