Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zarządzenie Nr 5/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Gietrzwałdzie

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gietrzwałdzie

Na podstawie art. 108A ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59, 949 i 2203) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gietrzwałdzie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pracowników Szkoły zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

0

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 07/2018/2019

z dnia 04 marca 2019 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Maciej Żołnowski.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2018 r.

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu