Spotkanie klas 7,8 z Daszą Geleta

W środę, 18 stycznia, uczniowie klas 7,8 spotkali się z Darią Geleta- Ukrainką, która od 10 lat mieszka w Polsce, obecnie w Olsztynie. Ta młoda, filigranowa dziewczyna (Uczennica 2 klasy III Liceum w Gdyni) jest osobą niezwykle charyzmatyczną i skromną. To ona zapoczątkowała w naszej gminie akcję “Ogrzej Ukrainę”, podczas której gromadziliśmy puste puszki i napełnialiśmy je kartonami, aby stworzyć świece okopowe.
Spotkanie z Daszą można by zatytułować “Wojna oczami dziecka”. Podczas prezentacji nasi uczniowie zobaczyli w jaki sposób niesiona jest pomoc humanitarna, usłyszeli piosenki, które uczą małe dzieci zachowania w sytuacjach zagrożenia, poznali statystyki dotyczące ilości alarmów zagrożenia powietrznego (w 2022 roku było ich dokładnie 14 870).
Dziękujemy bardzo Daszy i jej tacie za odwiedzenie naszej szkoły i za ciekawą lekcję, która uświadomiła nam czym jest wojna. Cisza wśród uczniów podczas całego spotkania była bardzo wymowna i nawet gdy zadzwonił dzwonek nikt się nie ruszył do wyjścia….
A słowa, które rozpoczynały prezentację brzmiały: “Najważniejsze rzeczy w życiu wcale nie są rzeczami…
Więcej o akcji “Ogrzejmy Ukrainę” w linku do filmiku: 
0

Dzień przebierańca w naszej szkole

Piątek trzynastego nie musi być nudny i przygnębiający. W naszej szkole było bajkowo i kolorowo a wszystko to za sprawą ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski Dnia Przebierańca.
Osoby, które według jury przebrały się najlepiej, zostały nagrodzone. W zabawę włączyli się również nauczyciele.
0

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – zasady

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Rozdział  6

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

Art.  130.  [Postępowanie rekrutacyjne]
1. 
Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.

O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.

3.

Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, o którym mowa w art. 149.

5.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

6.

Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

6a.

Czynności określone w art. 150 ust. 7-9 i art. 158 ust. 6-9 mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8.

7.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

7a.

Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

8.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

 
Art.  131.  [Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego]
1. 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.

Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

6.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

7.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

0

Klasy 5 i 7 na warsztatach Zero Waste w Banku Żywności w Olsztynie

9 stycznia 2023 klasy 7 i 5 brały udział w ciekawych zajęciach w duchu Zero Waste. Zajęcia przeprowadzone zostały w siedzibie Banku Żywności w Olsztynie. Podczas wyjazdu dowiedzieliśmy się czym zajmuje się Bank Żywności. Najpierw, podczas części teoretycznej, zdziwiła nas informacja, że każdego roku marnuje się tyle ton żywności ile mogłoby wystarczyć mieszkańcom Malty na 200 lat . Dowiedzieliśmy się również jak planować posiłki i zakupy, aby nie kupować więcej niż nam potrzeba. Pomocna również była wiedza dotycząca właściwego przechowywania żywności jak również czytania etykiet na produktach spożywczych.
Następnie przyszedł czas na część praktyczną, która odbyła się w kuchni Kuźni Społecznej prowadzonej przez Bank Żywności w Olsztynie. https://www.facebook.com/bankzywnosci.wolsztynie
Pod okiem szefa kuchni Pana Macieja Maciejewskiego przygotowaliśmy pyszną i zdrową sałatkę warzywną polaną sosem o niepowtarzalnym smaku. Nauczyliśmy się jak prawidłowo pokroić paprykę(aby odpady z niej były jak najmniejsze) i jak “wyfiletować” pomarańczę, której resztki razem z innymi warzywami były składnikami pożywnego koktajlu – smoothie.
Zajęcia były bardzo pożyteczne i miejmy nadzieję, że pomogą nam w racjonalnym planowaniu posiłków również w naszych domach.
Dziękujemy pani Agnieszce Rymkiewicz za zorganizowanie wyjazdu na warsztaty.
0

Sukcesy naszych uczniów w rugby

Chwalimy się, bo mamy Kim… Najpierw rugby zainteresował się ich tato… Później przyszedł czas na synów, a uczniów naszej szkoły Gabriela i Aleksandra Orłowskich!
– Przyjeżdżali i oglądali jak ich tato trenuje rugby – opowiada Karol Lewkowicz, trener KS Rugby Gietrzwałd. – Wstydzili się, ale widziałem jak ukradkiem oglądali i dotykali piłki, a nawet próbowali je kopać jak piłkarze… Byli jednak za młodzi żeby trenować z dorosłymi. W wyniku rozmów na temat powołania sekcji dziecięcej w październiku 2021 udało się nam zrobić nabór i stworzyć podwaliny grupy dziecięco-młodzieżowej. Początkowo, grupa liczyła około 18-20 osób jednak szybko ograniczyliśmy się do 10-12 osób. Zostali najlepsi.
– Obecnie dzieci prowadzi trenerka Ewa Pydyńska – dodaje Karol Lewkowicz. – Ja tylko ją w razie potrzeby zastępuję, regularnie kontroluję rozwój sprawności technicznej wśród dzieci i wyznaczam długofalowy plan rozwoju.
Chłopcy uczestniczyli w turniejach:
Turniej Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
Turniej Dzieci i Młodzieży w Siedlcach
Turniej Dzieci i Młodzieży w Warszawie
Turniej Dzieci i Młodzieży (AMBER CUP) w Gdańsku
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Rugby 7 w Siedlcach
Na dużą uwagę zasługuję również nasz absolwent – Hubert Orłowski, brat Aleksandra i Gabriela, który dołączył do zespołu podstawowego.
– Jest wyjątkowo zdolnym zawodnikiem – zachwala go trener Karol Lewkowicz. – Gra na pozycji skrzydłowego. Obecnie jesteśmy w fazie negocjacji nad wcieleniem go do reprezentacji narodowej U18. Jest to zawodnik z ogromnym potencjałem. Zdecydowanie najlepszy skrzydłowy w tej części Polski. Wierzymy, że będzie stałym członkiem Reprezentacji Polski w Rugby.
Chłopcy Gratulujemy i Jesteśmy z Was Dumni !!!
0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu