Rada rodziców

Skład rady rodziców ZSP w Gietrzwałdzie w roku szkolnym 2015/16

Prezydium rady rodziców

Imię i Nazwisko Funkcja
Krzysztof Skowroński
przewodniczący
Piotr Korol
wiceprzewodniczący
Ewa Uzar
sekretarz
skarbnik

 

 Klasowe Rady Rodziców

Imię i Nazwisko Funkcja Klasa
Anna Iwanowska
przewodnicząca
0-5 latki
Justyna Łozińska
przewodnicząca
0-6 latki
Piotr Korol
przewodniczący
I
Krzysztof Skowroński
przewodniczący
IIa
Anna Otta
przewodnicząca
IIb
Rafał Kupis
przewodniczący
III
Anna Sobolewska
przewodnicząca
IV
Ewa Uzar
przewodnicząca
V
Izabela Rogalska
przewodnicząca
VI

W roku szkolnym 2015/2016 składka na
fundusz Rady Rodziców wynosi 30 złotych.
Składki należy wpłacać u wychowawców,
bezpośrednio w Sekretariacie lub na konto Rady Rodziców
(WBS O/ Gietrzwałdu):

61 8857 1067 3001 0009 8368 0001

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ WPŁATĘ

0

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

  Kalendarz roku 2015/2016
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2015
Ferie zimowe 25 stycznia – 7 lutego 2016r.
Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016r.
Sprawdzian w klasie szóstej (dzień wolny od nauki dla klas I-V) 5 kwietnia 2016r.
Dni wolne od nauki 5 kwietnia 2016r.
2 maja 2016r.
27 maja 2016 po uzgodnieniu z RR i Samorządem Uczniowskim
Dni wolne od nauki po odpracowaniu
Zakończenie zajęć 24 czerwca 2016r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2016r.
Spotkania z rodzicami uczniów kl. I-VI 22.09.2015r.
grudzień 2015r.
luty 2016r.
maj 2016r.
Data spotkań może ulec zmianie
0

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obietnicą przedstawiam warunki ubezpieczenia zawarte w propozycji firmy KIK, która wybrała dla Państwa propozycję f. GOTHAER.

Jakie są możliwości:

W przypadku zawarcia umowy bezpośrednio z firmą bez pośrednictwa szkoły (z pośrednictwem szkoły)

Przedszkole:

 • s.u 10000zł – składka – 14zł/os (17zł)
 • s.u 15000zł – składka – 20zł/os (24zł)

Szkoła:

 • s.u 10000zł – składka 17zł/os (21zł)
 • s.u 15000zł – składka 25zł/os (30zł)

Każde następne dziecko z rodziny- w szkole -50%

Każde następne dziecko z rodziny w przedszkolu – 50%

Możecie Państwo wybrać dowolną formę ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, firmę ubezpieczającą lub nie ubezpieczać. Jeżeli wybierzecie Państwo formę ubezpieczenia z pośrednictwem szkoły, proszę o dokonanie wpłaty w terminie do 19.10.2015r. Jednocześnie informuję, że darowizna zostanie przekazana na Radę Rodziców i środki zostaną przekazane w różnej formie dla Państwa Dzieci. Możecie Państwo wybrać inną firmę (nie mam warunków ubezpieczenia firmy, która przedstawiała propozycję na zebraniu z rodzicami).

Z wyrazami szacunku
Teresa Kochanowska

0

Posiłki

Dzieci mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej przy Gimnazjum.
Obiady są jednodaniowe (na przemian zupa i drugie danie) z deserem.


Możliwość opłaty za dożywianie przelewem na konto WBS oddział w Gietrzwałdzie
50 8857 1067 3006 0609 3943 0001

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE
ROK SZKOLNY 2015/2016
ILOŚĆ
DNI
OBIADY
2,50zł
HERBATA
0,20zł
RAZEM
Wrzesień 21 52,50zł 4,20zł 56,70zł
Październik 22 55,00zł 4,40zł 59,40zł
Listopad 20 50,00zł 4,00zł 54,00zł
Grudzień 17 42,50zł 3,40zł 45,90zł
Styczeń 14 35,00zł 2,80zł 37,80zł
Luty 16 40,00zł 3,20zł 43,20zł
Marzec 19 47,50zł 3,80zł 51,30zł
Kwiecień 20 50,00zł 4,00zł 54,00zł
Maj 18 45,00zł 3,60zł 48,60zł
Czerwiec 18 45,00zł 3,60zł 48,60zł
OPŁATA ZA WRZESIEŃ – NA BIEŻĄCO
OD PAŹDZIERNIKA ZA CAŁY MIESIĄC – DO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO WYDANIE POSIŁKU.
OPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY U DANUTY RIEMER W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OPŁATA ZA MLEKO I JOGURT
ROK SZKOLNY 2015/2016
MLEKO SMAKOWE
0,22zł
JOGURT
0,34zł
ILOŚĆ
Październik 3,10zł 4,80zł 14
Listopad 2,70zł 4,10zł 12
Grudzień 2,00zł 3,10zł 9
Styczeń 2,00zł 3,10zł 9
Luty 2,00zł 3,10zł 9
Marzec 3,10zł 4,80zł 14
Kwiecień 2,90zł 4,50zł 13
Maj 3,10zł 4,80zł 14
OPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ U WYCHOWAWCY
0

Rekrutacja do przedszkola na dyżur letni

Wyniki rekrutacji

Komisja w składzie:

 • Teresa Kochanowska – dyrektor ZSP w Gietrzwałdzie
 • Grażyna Grzegorzewska – dyrektor ZSP w Biesalu
 • Bolesław Korosteński – dyrektor ZSP w Sząbruku

po rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie dzieci na dyżur wakacyjny do dyżurnego Przedszkola w Gietrzwałdzie ustala, że: złożono 17 kart w Przedszkolu w Gietrzwałdzie, 10 kart w Przedszkolu w Biesalu, 7 kart w Przedszkolu w Sząbruku (razem 34 karty). Po przeanalizowaniu przyjęto 25 osób zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny do Przedszkola w Gietrzwałdzie
Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny do Przedszkola w Gietrzwałdzie

Zasady rozliczeń

 1. Wpłata naliczonej należności do 22.06.2015r. w przedszkolu w Gietrzwałdzie lub na konto ZSP w Gietrzwałdzie Nr 50 8857 1067 3006 0609 3943 0001 (proszę podać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem “Opłata za przedszkole – dyżur wakacyjny”)
 2. Zaksięgowana kwota jest ostatecznym kryterium przyjęcia do przedszkola na “dyżur wakacyjny”.
 3. Brak wpłaty skutkuje przyjęciem osób z listy rezerwowej.
 4. Odpisy będą naliczane po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka (tel. 895123105 intendentka – 504666252 – w przeddzień nieobecności).
 5. Całkowite rozliczenie nastąpi do 31.07.2015r. (zwrot za zgłoszone nieobecności).
 6. Osoby o niskim kryterium dochodowym mogą ubiegać się o dofinansowanie żywienia z GOPS-u w Gietrzwałdzie (dokonanie formalności do 22.06.2015r.).
 7. Niezgodności w naliczeniu odpłatności proszę zgłaszać do 10.06.2015r. do dyrektora ZSP w Gietrzwałdzie – Teresy Kochanowskiej tel. 501512286.
Dyżur wakacyjny w przedszkolu - zasady rozliczeń
Dyżur wakacyjny w przedszkolu – zasady rozliczeń

 


Odpłatność za przedszkole grupa “wakacyjna” za miesiąc lipiec 2015r.

Odpłatność za przedszkole grupa "wakacyjna" za miesiąc lipiec 2015r.
Odpłatność za przedszkole grupa “wakacyjna” za miesiąc lipiec 2015r.

Zasady zapisu dzieci do przedszkola dyżurującego w czasie wakacji w Gminie Gietrzwałd rok 2014-15

 1. Ustala się jako przedszkole dyżurne w czasie wakacji – Przedszkole w Gietrzwałdzie
 2. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczoną placówkę przedszkolną w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2015 roku.
 3. W akcji letniej mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd (Gietrzwałd, Biesal, Sząbruk)
 4. Informacje o terminach i przedszkolu pełniącym dyżur, przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko ( podaje się również informację do GG)
 5. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni” w terminie do 25 maja 2015 r.
 6. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie terminu wyznaczonego w pkt.5 może nastąpić w przypadku wolnych miejsc.
 7. Liczbę przyjętych dzieci na dyżur wakacyjny ustala się w ilości 25 (minimalna liczba 10)
 8. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na 10 h, rodziców pracujących .
 9. Ustala się godziny od 7.30 – 12.30 jako godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
 10. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia na dyżur letni odbywa się w przedszkolu macierzystym.
 11. Dyrektor przedszkola do którego uczęszcza dziecko przekazuje listę zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny dzieci wraz z Kartami Zgłoszenia do dyżurnego Przedszkola w terminie do 29 maja 2015 roku.
 12. O wynikach rekrutacji informuje rodziców dyrektor macierzystej placówki do 3.06.2015r
 13. Zasady odpłatności są takie same jak w ciągu roku.
 14. Informacja o wysokości odpłatności za dyżur wakacyjny (opłata za każdą godzinę ponad czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki + opłata za wyżywienie) zostanie przekazana rodzicom do dnia 31 lipca 2015 roku przez dyrektora dyżurującego przedszkola.
 15. Odliczenia są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
 16. Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny:
  1. zapewnia odpowiednią liczbę kadry pedagogicznej i personelu administracyjno – obsługowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu
  2. informuje organ prowadzący o wynikach rekrutacji na dyżur wakacyjny,
  3. informuje o wysokości opłat i umożliwia rodzicom zgłoszonych dzieci uiszczenie należności za pobyt dziecka, przelewem na podane w zawiadomieniu numery konta bankowego lub bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu
  4. zapoznaje rodziców dzieci z innych placówek z zapisami regulaminu przedszkola dotyczącymi procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
  5. po zakończonym dyżurze dokonuje podsumowania i przekazuje informację do organu prowadzącego

Dyrektorzy ZSP

Wójt Gminy Gietrzwałd


Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny [PDF]

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny [DOC]

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny [DOCX]


 

0

Rekrutacja do przedszkola 2015/2016

Rekrutacja do przedszkola 2015/2016

Pliki do pobrania [format MS Word]:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka/kandydata

Załącznik nr 2 – oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej/szkolnej przez rodzeństwo dziecka/kandydata

Załącznik nr 3 – oświadczenie o pracy zawodowej lub odbywaniu studiów w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dziecka/kandydata

Zasady naboru do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Gietrzwałd

Regulamin przedszkola


Lista dzieci przyjętych do przedszkola w Gietrzwałdzie na rok 2015/2016

Rocznik 2010 (5- latki) – Grupa ,,0”

Lp Nazwisko i imię Ilość godzin
1 Drozdek Zofia 10
2 Kowalska Barbara 10
3 Krućko Krzysztof Franciszek 5
4 Łangalis Maciej 10
5 Łozińska Bianka 10
6 Nalborski Nikodem Jan 10
7 Olbryś Jakub 5
8 Urbańska Nikola 5
9 Urbański Rafał 5
10 Walczak Tomasz 10
11 Orłowski Aleksander 5
12 Kupis Stefan 10
13 Rogala Krzysztof 10
14 Maguda Laura 5
15 Nadolska Barbara 10
16 Bastkowska Justyna 5
17 Kędzior Agnieszka 5

 

Rocznik 2011 (4-latki) – Grupa ,,Maluchy”

Lp Nazwisko i imię Ilość godzin
1 Dukowska Weronika 5
2 Góralska Julia 5
3 Kałamarski Karol 5
4 Kostrzewa Michał 10
5 Łajca Kamila 10
6 Łangalis Martyna 10
7 Mandel Daria 5
8 Mandel Dawid 5
9 Okuniewski Wiktor 10
10 Samulowska     Natalia Zuzanna 5
11 Szymanowicz Kornelia 10
12 Zawalich Julia 10

 

 

Rocznik 2012 (3-latki) – Grupa ,,Maluchy”

 

Lp Nazwisko i imię Ilość godzin
1 Butkiewicz Marceli 10
2 Dominikowski Bartosz 5
3 Dukowska Klara 5
4 Iwanowski Tomasz 10
5 Jędryczko Jerzy 10
6 Kot Emilia Izabela 10
7 Niedźwiecka Amelia 10
8 Orłowski Gabriel Czesław 10
9 Patalon Antoni Józef 10
10 Samko Maria 8
11 Szczerba Konrad 10
12 Żuk Aleksander 9
13 Żuławnik Julia 9

 

Ilość wolnych miejsc :

Grupa Maluchów – 0

Grupa “0” – 8

Teresa Kochanowska

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu