Szkolne Centrum Informacji i biblioteka

“CZYTANIE – TO JEDNA Z BRAM DO WOLNOŚCI”
Robert Escarpit

Nauczyciel bibliotekarz – mgr inż. Iwona Wojciechowska

Nauczyciel bibliotekarz - mgr inż. Iwona Wojciechowska
Nauczyciel bibliotekarz – mgr inż. Iwona Wojciechowska

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek 09:00 – 15:00
Wtorek 09:00 – 15:00
Środa 09:00 – 15:00
Czwartek 09:00 – 15:00
Piątek 09:00 – 15:00

 

Szkolne Centrum Informacji jest biblioteką Zespołu Szkolno–Przedszkolnego oraz Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie. W swoich zbiorach posiada 3525 woluminów:

 • literaturę piękną,
 • literaturę popularno – naukową,
 • literaturę psychologiczno – pedagogiczną,
 • słowniki, encyklopedie,
 • atlasy, albumy.

Znajdują się tu także 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Mogą z niego skorzystać zarówno uczniowie jak i wszyscy mieszkańcy gminy Gietrzwałd.

Wszyscy rodzice uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz Gimnazjum Gminnego mogą wypożyczać książki na podstawie karty bibliotecznej swojego dziecka. Szczególnie gorąco polecamy literaturę z zakresu psychologii i wychowania, która zgromadzona jest w BIBLIOTECZCE DLA RODZICÓW.

Biblioteka
Biblioteka

Serdecznie zapraszam do korzystania z oferty Szkolnego Centrum Informacji.

Biblioteczka dla rodziców:

 • J.S.Leite – „Wychowanie skuteczne – 10 przykazań dla rodziców”
 • H.Misiewicz – „Dlaczego dziecko ucieka z domu?”
 • J.Makowska – „Dzieci trudne do kochania”
 • H.Misiewicz – „Poczucie własnej wartości u młodzieży”
 • I.Obuchowska – „Okres dorastania – psychologia rozwojowa dla rodziców”
 • N.Han-Ilgiewicz – „Dziecko w konflikcie z rodziną”
 • J.Osiecka – „Tajemnice powodzenia twego dziecka”
 • A.Faber – „Jak mowić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”
 • A.Faber – „Jak mowić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
 • A.von Friesen – „Od agresji do czułości czyli prawie wszystko o sztuce wychowania”
 • J.U.Rogge – „Dzieci potrafią oglądać telewizję. Jak korzystać z telewizora?”

 

Szczegółowe informacje:

I. Funkcje i kierunki pracy

1. Zadaniem centrum informacji jest realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego oraz wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli, rodziców.

2. Szkolne Centrum Informacji pełni następujące funkcje:

a) kształcąco-wychowawczą poprzez:

 • rozwijanie życia kulturalnego uczniów
 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek i ośrodków,
 • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
 • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
 • kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym.

b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

 • współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnień rozwojowych oraz określaniu przyczyn trudności w nauce,
 • rozpoznawanie aktywności czytelniczych, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów,
 • otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,
 • okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze.

c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:

 • wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia,
 • zapewnienie pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

3. Szkolne Centrum Informacji realizuje swoje zadania poprzez:

a) zaspokajanie zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

b) podejmowanie różnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem oraz przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.

II. Obowiązki pracownika Szkolnego Centrum Informacji

1.Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:

a).udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

b).udostępnianie zbiorów – wolny dostęp do półek,

c).rozmowy z czytelnikami o książkach,

d).poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie do świadomego doboru lektury i do jej planowania,

e).przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji ( zgodnie z programem)

f).udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, organizacjom i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów,

g).inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

h).informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

i).prowadzenie informacji i propagandy książek,

j).organizowanie apeli i konkursów czytelniczych.

Warunkiem skutecznej pracy pedagogicznej Centrum jest dobra znajomość zbiorów i uczniów, ich potrzeb czytelniczych, zainteresowań, problemów.

2. Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

a).specjalistyczny księgozbiór z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, wiedzy o książce, pracy pedagogicznej biblioteki, historii, teorii i krytyki literatury dla dzieci i młodzieży,

b).kartotekę bibliograficzną dotyczącą pracy biblioteki,

c).zbiór pomocy dydaktycznych do przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.

3. Prace organizacyjne centrum obejmują:

a).gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

b).ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c).opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, klasyfikowanie według systemu UKD, katalogowanie,

d).selekcję zbiorów,

e).konserwację zbiorów,

f).organizację warsztatu informacyjnego:

 • wydzielanie księgozbioru podręcznego,
 • prowadzenie katalogów: alfabetycznego i działowego
 • prowadzenie kartotek bibliograficznych i tekstowych,
 • gromadzenie zestawień bibliograficznych,
 • tworzenie dla najmłodszych katalogów: obrazkowego i cząstkowego,
 • organizację udostępniania zbiorów

4. Czas pracy Szkolnego Centrum Informacji dla użytkowników, łącznie z lekcjami bibliotecznymi, wynosi 2/3 wymiaru godzin nauczyciela bibliotekarza,

5. Zasady wypożyczania książek oraz korzystania z nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zagubione bądź zniszczone normują regulaminy wypożyczalni i czytelni zatwierdzone przez radę pedagogiczną,

6. Wypożyczanie indywidualne do domu oraz udostępnianie zbiorów w czytelni obejmuje wszystkich uczniów,

7. Centrum Informacji prowadzi zapis wypożyczeń umożliwiający:

 • o kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów w centrum informacji
 • o planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną
 • o opracowanie rocznych planów działalności Szkolnego Centrum Informacji,
 • o uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 • o projektowanie wydatków Szkolnego Centrum Informacji za rok kalendarzowy,
 • o sprawozdania z pracy centrum informacji dla rady pedagogicznej zawierające ocenę stanu czytelnictwa i wynikające stąd wnioski,
 • o odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.

III. Organizacja Szkolnego Centrum Informacji

1. Centrum Informacji gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

2. Zbiory Szkolnego Centrum Informacji obejmują:

 • o wydawnictwa informacyjne na wyposażenie księgozbioru podręcznego w czytelni i w pracowniach przedmiotowych,
 • o programy szkolne dla nauczycieli,
 • o lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania – po 1 egz. na 2 – 3 uczniów,
 • o literaturę popularnonaukową i naukową ,
 • o wybrane pozycje z literatury pięknej – po 1 – 5 egz. w odpowiednich proporcjach według grup wieku uczniów,
 • o wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa tylko do księgozbioru podręcznego,
 • o czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma specjalistyczne i ogólnopedagogiczne
 • o podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. W Szkolnym Centrum Informacji stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:

 • o księgozbiór podręczny,
 • o księgozbiór podstawowy,
 • o zbiory wydzielone w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły.

4. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym:

 • o lektura do języka polskiego według klas,
 • o beletrystyka dla dzieci i młodzieży według działów oznaczonych symbolami literowymi,
 • o literatura popularnonaukowa według zasad UKD

5. Wszystkie materiały Szkolnego Centrum Informacji są opatrzone sygnaturą.

IV. Długoterminowy plan pracy

V. Regulamin wypożyczalni. 

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

ZASADY OGÓLNE:
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
4. Czytelnik ma wolny dostęp do książek i czasopism.
5. Korzystanie z księgozbioru podręcznego i zbiorów specjalnych odbywa się tylko za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
6. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
– wypożyczając je do domu
– czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, inne zbiory )
– wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych
7. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny
regulamin.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA :
1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, tylko na swoje nazwisko
2. Czytelnik, który nie oddał w terminie książki, nie może dokonywać kolejnych wypożyczeń.
3. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej ( zniszczonej ).
5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów specjalnych można korzystać tylko na miejscu, po uprzednim wpisaniu się do odpowiedniego zeszytu.
6. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i inne materiały należy odnieść na miejsce.
7. Czytelnik ma obowiązek zwrócić wypożyczone książki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów bibliotecznych.

VI. Regulamin korzystania z komputerów.
1. Komputery w Szkolnym Centrum Informacji są przede wszystkim źródłem wiedzy i informacji.
2. Z komputerów mogą korzystać nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie, a także mieszkańcy gminy Gietrzwałd.
3. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza.
4. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
5. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody( zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
7. Dyskietka i płyta CD-ROM przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
8. Nagrywanie informacji na dyskietkę należy zgłosić wcześniej bibliotekarzowi.
9. Wykorzystanie stanowisk komputerowych jest następujące:
a. dla uczniów szkoły podstawowej – jedno stanowisko
b. dla uczniów gimnazjum – jedno stanowisko
c. dla nauczycieli – jedno stanowisko
d. dla pozostałych użytkowników – jedno stanowisko
10. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby
11. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputerów na określony czas.
12.W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do 0,5 godziny i wprowadzone zostaną zapisy kolejności użytkowania poszczególnych komputerów.
13.Wykorzystanie komputerów w celach innych niż naukowe (np. gry) jest dopuszczalne tylko w przypadku wolnych stanowisk.

 

 

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu