Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – zasady

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Rozdział  6

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

Art.  130.  [Postępowanie rekrutacyjne]
1. 
Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.

O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.

3.

Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, o którym mowa w art. 149.

5.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

6.

Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

6a.

Czynności określone w art. 150 ust. 7-9 i art. 158 ust. 6-9 mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8.

7.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

7a.

Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

8.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

 
Art.  131.  [Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego]
1. 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.

Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

6.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

7.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

0

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada świętowaliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Pluszowego Misia, a w tym roku przypada 120 lecie tego wyjątkowego przyjaciela dzieci na całym świecie. Oprócz balu z z misiami został zorganizowany w ramach Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 konkurs czytelniczo-plastyczny ”Mój Przyjaciel Miś”. Zadaniem przedszkolaków było przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką, trzeba przyznać,że komisja kolejny raz miała trudny orzech do zgryzienia. Prace były różne, pracochłonne i efektowne.
Zwycięzcami w kategorii „Misie” zostali
I miejsce Maja Cichowska
II miejsce Łucja Kierska
III miejsce Aleksander Nadolski
Wyróżnienie: Julian Bergman
Nagrody za udział otrzymali
Maja Jarząbek, Łukasz Rybarczyk, Franciszek Walczak, Maksym Zembrzuski
Zwycięzcami w kategorii „Tygrysy” zostali
I miejsce Paweł Dukowski
II miejsce Emilka Góralska
III miejsce Szymon Gajo
Wyróżnienie: Nadia Greifenberg, Adam Zyśk
Nagrody za udział otrzymali:
Martyna Taube, Igor Rybarczyk, Helena Lorkowska
Zwycięzcami w kategorii „Starszaki” zostali
I miejsce Hubert Zygmunt
II miejsce Amelia Rybicka
III miejsce Aleksander Zembrzuski
Wyróżnienie: Wiktoria Szymanowska, Nieroda Łukasz, Jędrzej Samsel
Nagrody za udział otrzymali
Edward Goryszewski, Paulina Król, Klaudia Król, Karolina Łajca,
GRATULUJEMY!

0

Kicia Kocia w przedszkolu

Kicia Kocia w naszym Przedszkolu!
W poniedziałek 14 listopada gościem naszego Przedszkola była uwielbiana przez dzieci, Kicia Kocia, we własnej osobie! Wszyscy byliśmy bardzo dobrze przygotowani na to wydarzenie. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne, a nauczyciele z Paniami Pomocami zajęły się dekoracją sali. W końcu to spotkanie autorskie
Na początku Pani Kasia, czyli koleżanka Kici Koci przeczytała książeczkę o przygodach naszej głównej bohaterki. Po czym do sali weszła długo wyczekiwana Kicia Kocia. Każdy przedszkolak mógł podejść, przywitać się, przytulić i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Na koniec wszyscy otrzymali książeczkę z dedykacją od Kici Koci! Czy może być coś piękniejszego w poniedziałek?
0

Konkurs czytelniczo-plastyczny “Niezwykłe przygody Kici Koci”

W ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przedszkolaki z Gietrzwałdu wzięły udział w konkursie czytelniczo-plastycznym „Niezwykłe przygody Kici Koci”. W trakcie trwania konkursu dzieci miały okazję do zapoznania się z Kicią Kocią i jej niezwykłymi przygodami. Należy jednak przyznać, że Kicia Kocia, dzieciom jest bardzo dobrze znana.
W trzech kategoriach wiekowych niezależne jury wybrało trzy pierwsze miejsca i przyznało wyróżnienia pozostałym uczestnikom.
 
W Kategorii „Grupa Misie”
1. Szymon Gajo
2. Grześ Tomporowski
3. Olek Woliński
 
W Kategorii „Grupa Tygrysy”
1. Karolinka Łajca
2. Nadia Greinfenberg
3. Wiktoria Szymanowska
 
W Kategorii „Grupa Starszaki”
1. Zosia Piotrowska
2. Olek Laskowski
3. Zosia Cieszyńska
 
Nagrody, zostały zakupione dzięki pozyskanym funduszom z programu. Dziękujemy także Państwu Butkiewicz i Kupis za dodatkowe upominki. Wszystkim artystom serdecznie gratulujemy! I zachęcamy do wspólnego czytania książek.
0

Przedszkolaki w programie “Gietrzwałd, moja miejscowość – wczoraj i dziś. 670-lecie Gietrzwałdu.”

W maju Przedszkolaki ze wszystkich grup wzięły udział w programie „Gietrzwałd, moja miejscowość – wczoraj i dziś. 670-lecie Gietrzwałdu.” Przez tydzień na zajęciach poznawały historię Gietrzwałdu, genezę nazwy, jego najważniejsze instytucje. Na spacerach porównywały miejsca z archiwalnych fotografii, dostrzegały różnice pomiędzy budownictwem, podziwiały deskalia. Odwiedziły Izbę muzealną, wysłuchały „Legendy o ruchomych wzgórzach” Marii Zientary-Malewskiej, do której stworzyły ilustrację. Zajęcia miały na celu pogłębić wśród dzieci przynależność do małej ojczyzny, zwrócić ich uwagę na obchodzony Jubileusz 670-lecia Gietrzwałdu.

0

Konkurs czytelniczo-plastyczny

Uwaga!!! Konkurs!!!
 
Zapraszamy do udziału konkursie czytelniczo-plastycznym “Niezwykła przygoda Kici-Koci”. Zapraszamy wszystkie dzieci do czytania przygód Kici-Koci oraz wykonania konkursowej pracy plastycznej.
 
Warunki uczestnictwa:
 • warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej pod hasłem “Niezwykła przygoda Kici-Koci”
 • konkurs skierowany jest do przedszkolaków wszystkich grup przedszkolnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gietrzwałdzie
 • dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne (nie zespołowe)
 • technika pracy: dowolna – płaska, format A4
 • pracy plastycznej nie podpisujemy, ale przy oddaniu na konkurs zostaje jej nadany numer identyfikacyjny
 
Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawczyń grup, do 20.05.2022r.
 
Cele konkursu:
 • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci
 • zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej i czerpania radości podczas działań plastycznych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności
 • poszerzanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej.
Ocena prac i nagrody:
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • właściwe ujęcie tematu – zgodność z tematem konkursowym;
 • samodzielność wykonania pracy;
 • technika wykonania – pomysłowość;
 • estetyka wykonania;
 • staranność.
Oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Spośród przyjętych prac Komisja Konkursowa wybierze po 3 prace z każdego, z trzech oddziałów przedszkolnych naszej placówki. Możliwe są także wyróżnienia specjalne. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 
Ogłoszenie wyników nastąpi 12.06.2022 r. na stronie facebooku przedszkola: https://www.facebook.com/Przedszkole-ZS-P-w-Gietrzwaldzie (organizator zastrzega sobie prawo do innego terminu ogłoszenia wyników w razie sytuacji niezależnych od organizatora).
 
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 
Termin składania prac: 20.05.2022
 
Zapraszamy!!!
 
0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu