Procedura kontaktów z rodzicami i przekazywania informacji

Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

Cele nadrzędne:

 • Zapewnić systematyczność informowania rodziców,
 • Zadbać o to, aby informacja dla rodziców miała charakter systemowy i dotyczyła zarówno zagadnień ogólnych (np. praw rodziców, praw uczniów) jak i spraw konkretnych interesujących tylko rodziców danej klasy
 • W działalności informacyjnej uwzględniać przekazywanie wiadomości, które mogą ułatwić angażowanie się rodziców w życie szkoły
 • Uwzględniać różne formy przekazywania informacji dla rodziców, w tym za pośrednictwem internetu i innych mediów elektronicznych

Formy współpracy rodziców ze szkołą

Największą popularnością wśród rodziców cieszą się następujące formy współuczestniczenia rodziców w edukacji szkolnej dzieci:

 • utrzymywanie kontaktu z nauczycielem (np.: udział w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne, itp.),
 • uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
 • świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (np. dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).

Do najczęściej realizowanych form współdziałania szkoły i domu należą spotkania zbiorowe. Omawia się na nich najczęściej sprawy dotyczące ogółu uczniów danej klasy czy też szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej. W takich spotkaniach uczestniczy jednocześnie co najmniej kilkanaście, osób, zazwyczaj rodziców uczniów chodzących do tej samej klasy.

Sposoby informowania rodziców o spotkaniach:

 • wpisy do zeszytów korespondencyjnych,
 • kontakt telefoniczny (w przypadku nieobecności dziecka w Szkole),
 • szkolna strona internetowa. www.zspg.pl

 

 1. Zebrania z rodzicami

Należą one do tradycyjnych form współdziałania szkoły i domu. Spotkania organizowane są przeważnie dla matek i ojców uczniów jednej klasy i odbywają się nie częściej niż pięć – sześć razy w ciągu roku szkolnego, w razie potrzeby – częściej.

Omawiane są na nich :

 • sprawy organizacyjne klasy,
 • osiągnięcia edukacyjne uczniów,
 • ich udział w konkursach,
 • napotykane przez nauczycieli trudności w trakcie nauczania i wychowania,
 • plan pracy wychowawczej,
 • wewnątrzszkolny system oceniania z zachowania i przedmiotów.

Na pierwszym nauczyciel podaje harmonogram spotkań na cały rok szkolny wraz z ich tematyką.

W trakcie spotkań z rodzicami nauczyciele zwracają szczególną uwagę na:

a) podkreślanie pozytywnych ocen, cech zespołu uczniowskiego,

b) zachowanie dyskrecji podczas przekazywania rodzicom informacji o postępach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, m.in.:

 • informacje o ocenach przekazywane są w formie pisemnej lub ustnej, w trakcie rozmowy indywidualnej z rodzicem,
 • wychowawca stara się nie mówić o zachowaniu danego ucznia w obecności innych rodziców,

c) zwracanie szczególnej uwagi na sukcesy ucznia mającego problemy dydaktyczne lub/i wychowawcze,

d) szacunek dla wyznawanej przez rodziców hierarchii wartości.

 1. Wizyty domowe

Głównym ich celem jest bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich mieszkają i uczą się uczniowie, oraz nawiązanie osobistego kontaktu ze wszystkimi członkami rodziny. Mają więc duże znaczenie wychowawcze. Zazwyczaj z wizytą do domu ucznia udaje się nauczyciel w towarzystwie dyrektora szkoły. Osoby te odwiedzają mieszkanie ucznia nie tylko jako przedstawiciele szkoły, ale także jako doradcy jego rodziców, oraz jako jego przyjaciele, sprzymierzeńcy. Dlatego nie powinny one koncentrować się tylko na negatywnych cechach ucznia, wręcz przeciwnie, należy eksponować zalety dziecka.

Składanie wizyt przez nauczyciela jest szczególnie pożądane w domach rodziców, których dzieci chodzą do niższych klas szkoły podstawowej, gdyż trzeba jak najwcześniej rozpoznać środowisko i warunki domowe ucznia. Celem odwiedzin jest nawiązanie ścisłej współpracy domu i szkoły i znalezienie konkretnych rozwiązań kwestii problemów wychowawczo – dydaktycznych dręczących wychowawcę i rodziców. Przed każdą wizytą należy powiadomić rodziców o terminie przyjazdu.

 1. Rozmowy telefoniczne

Istotnym uzupełnieniem indywidualnych form współdziałania nauczycieli i rodziców są rozmowy telefoniczne. Nie ograniczają się one tylko do usprawiedliwień ze strony rodziców dotyczących niemożności uczestniczenia w zebraniu czy też do informacji o wypadkach losowych. Często mają one na celu wymianę informacji o uczniu. Nauczyciel musi znowu pamiętać o tym, aby nie mówić o wychowanku samych złych słów. Rozmowy telefoniczne wychowawcy z przedstawicielem np. „trójki klasowej” mogą też dotyczyć spraw organizacyjnych, pewnych ostatecznych ustaleń czy nowych okoliczności (wyjścia, imprezy, itp.).

 1. Kontakty korespondencyjne

Najczęściej stosowanym jest wpis do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego, list oraz pisemna relacja o wynikach w zachowaniu i nauce dziecka.

Korespondencja szkoły z rodzicami powinna:

 1. być opatrzona wszystkimi elementami wzajemnego szacunku,
 2. zawierać konkretną informację, napisaną jasnym językiem,
 3. dotyczyć wszystkich ważnych dla rodziców wiadomości, a nie tylko złych,
 4. mieć elegancką formę edytorską,
 5. być poufna, jeżeli zawiera treść przeznaczoną „tylko dla dorosłych”.

KONTRAKT Z RODZICAMI

 1. Jesteśmy dla siebie życzliwi.
 2. Wspieramy się w swoich działaniach wychowawczych i dydaktycznych dla dobra dziecka.
 3. Wspólnie poszukujemy sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
 4. Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie i spostrzeżenia innych.
 5. Wspólnie tworzymy plan wychowawczy klasy.
 6. Rodzice uczestniczą w zebraniach, w terminach wcześniej ustalonych lub po wcześniejszym umówieniu.
 7. Rodzice pozostawiają wychowawcy kontaktowy numer telefonu.
 8. Wszelkie uwagi i wnioski, dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców organu nadzorującego szkołę.
 9. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
 10. O zagrożeniu oceną niedostateczną rodzice powiadamiani są pisemnie 4 tygodnie przed zakończeniem semestru.
 11. Nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają pisemnie ( lub telefonicznie)
 12. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica
 13. Nieobecność ucznia rodzice zgłaszają telefonicznie w sekretariacie szkoły, w pierwszym dniu nieobecności.
 14. Wychowawca, w drugim dniu nieobecności ucznia w szkole, (brak informacji od rodziców), informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców.
 15. Rodzice i nauczyciele, w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury.
0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu